ਅਸੀ ਨਿਰਪਖ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਪਖ ਤੋ, ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ, ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰ। ਪੰਜਆਬ ਨਾਓ ਸਿਰਫ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਨਿਰਪਖ ਹਾਂ।ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਪਖ ਤੋ, ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ, ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰ। ਪੰਜਆਬ ਨਾਓ ਸਿਰਫ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਨਿਰਪਖ ਹਾਂ।